Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu eli KUTOVA 

Kustannustehokkuus.png

 

Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu eli KUTOVA on kehitetty

Suomen ympäristökeskuksessa (Kunnari 2008 ja Marttunen ym. 2012) arvioimaan

yksittäisten vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuutta ja niillä saavutettavissa

olevaa fosforikuormitusvähennystä. Lisäksi työkalun avulla on mahdollista

muodostaa kustannustehokkaita toimenpideyhdistelmiä ja laskea niihin valittujen

toimenpiteiden kustannukset sekä yhteisvaikutus kuormitukseen. KUTOVA-työkalu

sisältää toimenpiteitä maatalouden, metsätalouden, haja-asutuksen ja turvetuotannon

sektoreilta.

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan toimenpiteen kustannusten suhdetta toimenpiteen

tiettyyn vaikutukseen, kuten fosforikuormituksen vähenemiseen. Kustannustehokkuus

ilmaistaan kuormituksesta poistuvan fosforikilon hintana ja sen

yksikkö on €/fosforikilo (€/P kg). Kustannustehokkuus ei kuitenkaan huomioi toimenpiteiden

toteutettavuutta, hyväksyttävyyttä tai mahdollisia muita vaikutuksia

tai hyötyjä, joten kustannustehokkaiden toimenpiteiden yhdistelmä ei välttämättä

ole aina syystä tai toisesta realistinen. Työkalulla voidaan kuitenkin saada tietoa,

miten toimenpiteitä kannattaa suunnata ja mihin toimenpiteisiin kannattaa panostaa

rajallisissa resursseja.

Lähde: Väisänen, S. (Toim) 2013. Mallit avuksi vesienhoidon suunnitteluun GisBloom-hankkeen pilottialueilla

 

Kuvan esimerkissä maatalouden toimet (monivuotinen nurmiviljely sekä suojavyöhykkeet) ovat arvioitu kaikkein kustannustehokkaimmiksi toimenpiteiksi. Haja-asutuksen toimenpiteet ovat kuvan esimerkissä kustannustehottomimpia.